Menu

OSVOJI SKUTER

    14 Mar 2016
OSVOJI SKUTER

Rezultati žrebanja v nagradni igri »OSVOJI SKUTER«

Na javnem žrebanju, ki je v okviru prireditve Antenina sobotna noč, potekalo 25. 6. 2016, v Branibor clubu v Celju, so bili kot dobitniki skuterja Lintex HT50QT izžrebani: Jože Grušovnik, Stražica 2, Frankolovo, Edi Einspieler, Škapinova ulica 4, Celje in Marina Čakš, Podgaj 12, Ponikva.

Pravilnik nagradne igre Osvoji skuter

1. člen

Organizator nagradne igre »Osvoji skuter«, je podjetje Branibor d.o.o. Stanetova 29, 3000 Celje (v nadaljevanju organizator).

Nagradna igra poteka od 15. 3. do 15. 6. 2016.

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije, ki v enem izmed organizatorjevih lokalov Branibor club, Mestna kavarna Metropol, Nova Izba, Caffe Monaco, Terra caffe ali Kea caffe (v nadaljevanju organizatorjevi lokali) odložijo čitljivo izpolnjen in podpisan kupon za sodelovanje v nagradni igri v za ta namen jasno označeno skrinjico ali po pošti na organizatorjev naslov pošljejo izpolnjen in podpisan kupon. Kopiranje kuponov ni dovoljeno, prav tako s kopiranim kuponom ni možno sodelovati v nagradni igri.
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Branibor d.o.o. in njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega).
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da se sodelujoči strinja z vsemi določili tega Pravilnika.

2. člen

Organizator bo v okviru nagradne igre podelil:
3 x skuter Lintex HT50QT
Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo obliko izplačila.

3. člen

Sodelovanje v nagradni igri je možno na tri načine:
1. ob vsakem plačilu računa v vrednosti najmanj 5 EUR, v kateremkoli izmed organizatorjevih lokalov prejmete poleg računa tudi kupon za sodelovanje v nagradni igri »Osvoji skuter«, ki ga je potrebno čitljivo izpolniti in oddati v skrinjico v enem izmed organizatorjevih lokalov.

2.
do vključno 15. 6. 2016, po pošti na organizatorjev naslov poslati vsaj 1 (eno) lastno posneto fotografijo vsakega od organizatorjevih lokalov. Zraven pripišite svoje osebne podatke ime, priimek in naslov na katerega vam naj po pošti organizator pošlje kupon za sodelovanje v nagradni igri, katerega čitljivo izpolnjenega in podpisanega oddate v kateremkoli organizatorjevem lokalu ali pošljete po pošti najkasneje do 23. 6. 2016. Naslov za pošiljanje je: Branibor d.o.o., Stanetova 29, 3000 Celje s pripisom »Osvoji skuter«

3.
s kuponom, ki bo kot del časopisa Celjan objavljan v času trajanja nagradne igre v njegovih izvodih, in ki bo del posebne priloge Pomlad 2016, časopisov Celjan, Novice, Rogaške novice, Bistriške novice in Šentjurske novice, ki ga čitljivo izpolnjenega in podpisanega oddate v namensko skrinjico v kateremkoli organizatorjevem lokalu ali pošljete po pošti najkasneje do 15. 6. 2016. Naslov za pošiljanje je: Branibor d.o.o., Stanetova 29, 3000 Celje, s pripisom »Osvoji skuter«

4. člen

Javno žrebanje se izvede 25. 6. 2016 ob 23. uri v okviru prireditve Antenina sobotna noč v lokalu Branibor club na naslovu Stanetova 29, 3000 Celje. Žrebanje bo izvedeno med vsemi kupončki in pošiljkami, ki bodo v času trajanja nagradne igre oddani v namenske skrinjice v lokalih organizatorja ali poslani po pošti. Izžrebanec je lahko nagrajen le enkrat, in sicer za nagrado, za katero je bil najprej izžreban.
Izvedbo nagradne igre in samo nagradno žrebanje bo nadzorovala tričlanska komisija za žreb v sestavi:
1 predstavnik/ca časopisa Celjan
1 predstavnik/ca Radia Antena Štajerska
1 predstavnik/ca podjetja Branibor d.o.o.

O nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:
- datumu, uri in kraju žrebanja,
- članih komisije,
- poteku žrebanja,
- nagrajencu oz. nagrajenki.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.


5. člen

Rezultati žrebanja bodo od 26. 6. 2016 javno objavljeni še na spletni strani www.branibor.com in na facebook straneh Branibor Club-Pub, Mestna kavarna Metropol, Nova Izba Šempeter, Caffe Monaco Žalec, Terra Caffe in Kea Caffe. Sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo z javno objavo njihovih podatkov (ime in priimek, kraj bivanja) in fotografij na facebook straneh Branibor Club-Pub, Mestna kavarna Metropol, Nova Izba Šempeter, Caffe Monaco Žalec, Terra Caffe, Kea Caffe in spletni strani www.branibor .com.

6. člen

Organizator bo v po pošti poslanem pisnem obvestilu dobitniku(ci) nagrade navedel nadaljnje informacije o tem kje, kdaj in kako lahko nagrajenec(ka) prevzame nagrado. Nagrajenec(ka) je dolžan v roku 10 dni od prejema obvestila o nagradi, predložiti veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list) in svojo davčno številko. Organizator lahko za potrebe podelitve nagrade, naredi kopijo osebnega dokumenta in davčne številke nagrajenca z namenom pridobitve, preverjanja in uskladitve točnih podatkov. S tem se nagrajenec strinja, da bo prevzel nagrado.
Če nagrajenec(ka) v roku ne posreduje organizatorju navedenih dokumentov in podatkov, ni upravičen zahtevati izročitve nagrade od organizatorja. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca(ke) na podlagi teh pravil. Nagrajenec(ka) pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.
Ob prevzemu nagrade se podpiše Potrdilo o prevzemu nagrade.

7. člen

Nagrajenec(ka) se zaveže, da bodo na nagrado nalepljeni logotipi vsaj še eno leto po prevzemu nagrade ostali nalepljeni na nagradi v promocijske namene.

8. člen

Dolžnost obveznosti plačila vseh davkov in prispevkov gre v breme organizatorja. Akontacijo dohodnine od nagrad obračuna in plača organizator v skladu z veljavno davčno zakonodajo. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca(ke)..

9. člen

 

 

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer:
- vse prejete kupone hrani v označeni škatli na sedežu podjetja, do konca leta 2016
- dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se hranijo v prostorih organizatorja nagradne igre tri (3) leta.
Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo komisijsko uniči v skladu z zakonodajo in s svojimi internimi akti.

Sodelovanje v tej igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z ZVOP-1, da organizator igre hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te igre. Pridobljene osebne podatke bo organizator te igre skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam.
Sodelujočim v nagradni igri so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa,kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadar koli pisno zahtevajo, da se njihovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen izvedbe nagradne igre.
Zahteva se pošlje pisno na naslov Branibor d.o.o., Stanetova 29, 3000 Celje. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene nagradne igre in ostale marketinške aktivnosti, v nadaljnjih 5 dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov.
Dokumentacija v zvezi z nagrajencem se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi.

 

 

10. člen

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak, kot tudi ne za morebitno nagrajenčevo škodo ter druge posledice in stroške uporabe nagrade.

11. člen

Za tolmačenje posameznih členov tega Pravilnika je pristojna izključno komisija, ki jo imenuje organizator. Morebitne napake v delu komisije za žreb in pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

12. člen

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 15.3. 2016 in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na spletni strani organizatorja – www.branibor.com

13. člen

Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje pristojno sodišče v Celju.

 

Celje, 15. 3. 2016

Branibor d.o.o.
Direktor: Marjan Šeško

 

Pustite komentar

O nas

BraniborBranibor d.o.o.  je gostinsko podjetje z enaindvajsetletno tradicijo na področju nudenja gostinskih storitev. Smo eno izmed najuspešnejših, s kar petimi gostinskimi lokali pa tudi eno izmed največjih gostinskih podjetij v Celju in okolici.  več ...

Kontakt

Naši Lokali