Menu

ZADENI KULTNO KOLO PONY

    21 Maj 2013
ZADENI KULTNO KOLO PONY

Rezultat žrebanja za nagradno igro "Zadeni kultno kolo Pony"

V petek 27. junija ob 12. uri, je v prostorih Branibor Cluba, Stanetova ulica 29, 3000 Celje, potekalo žrebanje v nagradni igri Zadeni kultno kolo Pony.
Ob prisotnosti komisije v sestavi Marjan Šeško, Haris Šodić in Žiga Pavšar je bil med vsemi oddanimi kuponi izvlečen kupon katerega naslovnik in obenem srečni dobitnik novega kultnega kolesa Pony je Klemen Hribernik iz Polzele.
Dobitniku nagrade iskreno čestitamo in mu želimo prijetno uporabo prejete nagrade.

PRAVILA NAGRADNE IGRE »ZADENI KULTNO KOLO - PONY«

Člen št. 1 – splošni člen

Organizator nagradne igre »ZADENI KULTNO KOLO – PONY« je Branibor d.o.o., Stanetova 29, 3000 Celje (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra se izvaja v lokalih podjetja Branibor d.o.o.: Branibor Club in Pub – Celje, Nova Izba – Šempeter, Terra Caffe – Vojnik, Kea Caffe – Šentjur ali Caffe Monaco – Žalec.

Člen št. 2 – trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 22.05.2013 do 24.06.2013.

Člen št. 3 – nagrade

V nagradni igri bo podeljeno:
1. nagrada: Nestea PONY (kultno kolo) - Capriolo Pony;
skupna vrednost je 140 € + DDV;
2. ostale nagrade: 15x napihljiva žoga Nestea

Na sedežu organizatorja izvajalca bomo 27.06.2013 izvedli nagradno žrebanje, na katerem bomo izžrebali nagrajence. Žrebanje bo izvedeno med vsemi kupončki in pošiljkami, ki bodo v času trajanja nagradne igre oddani v lokalih organizatorja ali preko pošte.

Nagrade so obdavčene skladno z Zakonom o dohodnini. Akontacijo dohodnine bo za nagrajence odvedel organizator nagradne igre. Navedeni bruto dohodek se všteva v letno davčno osnovo (t.j. pri odmeri dohodnine). Za mladoletne osebe nagrado prevzame starš oz. zakoniti skrbnik.

Nagrajenci (prejemniki nagrade, zmagovalci) nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jo zamenjati za druge artikle, niti prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.

Člen št. 4 - pogoji za sodelovanje v nagradni igri

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Posamezniki lahko sodelujejo v nagradni igri na dva načina:

1) Obiskovalec lokalov Branibor d.o.o. (Branibor Club in Pub – Celje, Nova Izba – Šempeter, Terra Caffe – Vojnik, Kea Caffe – Šentjur ali Caffe Monaco – Žalec) ob nakupu enega izmed izdelkov Coca-Cola, Nestea, Schweppes, Sprite ali Fanta v izbranih lokalih, kjer poteka nagradna igra, prejme od strežnega osebja kuponček, na katerega čitljivo izpolni ustrezne podatke in tako sodeluje v nagradni igri ali

2) brez nakupa, tako da na sedež organizatorja pošljete po pošti fotografijo prijetnega trenutka s prijatelji v enem izmed lokalov Branibor. Zraven pripišite svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, poštna številka, kraj, telefonska številka, podpis). Naslov za pošiljanje je: Branibor d.o.o., Stanetova 29, 3000 Celje s pripisom »ZADENI KULTNO KOLO – PONY«.

Organizator si pridržuje pravico, da nečitljive kupone, pisma oz. dopisnice z nepopolnimi podatki sodelujočih izloči iz žrebanja oz. ne upošteva. Nepopolnih prijav (manjkajoči osebni podatki) ne bomo upoštevali. Sodelujoči se strinjajo s sodelovanjem v nagradni igri pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

V nagradnem žrebanju bodo upoštevane pošiljke, ki bodo na naslov organizatorja prispele v času od 22.05.2013 do vključno 24.06.2013. Upoštevane bodo tudi pošiljke, ki bodo oddane na pošto na zadnji dan roka, to je 24.06.2013 (velja poštni žig).

Člen št. 5 - ostala pravila nagradne igre

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
- se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
- se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali
- se tudi po obvestilu izžrebancev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

Člen št. 6 - žrebanje

Vsa žrebanja bo na sedežu organizatorja izvedla 3-članska komisija, sestavljena iz treh zaposlenih v podjetju Branibor d.o.o.. Komisijo sestavljajo: Marjan Šeško, Haris Šodić in Žiga Pavšar. Žrebanje ne bo javno in se bo izvedlo z vlečenjem kupona, pisma oz. dopisnice. Če posamezni zmagovalec nagrade ne prevzame v roku enega meseca od prejema obvestila organizatorja ali se na obvestilo o prejemu nagrade ne odzove, mu zapade pravica do prevzema nagrade. Organizator lahko nagrado uporabi v druge namene.

O žrebanju odgovorna oseba organizatorja vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja ter izžrebancih po vrstnem redu kot so bili izžrebani. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, izdela se v enem izvodu in hrani pri organizatorju.

Izžrebanec glavne nagrade je lahko nagrajen le enkrat, in sicer za nagrado, za katero je bil najprej izžreban. Žrebanje je dokončno, pritožba ni možna. Zmagovalci žrebanja bodo o nagradi obveščeni z obvestilom po epošti oz. preko gsma, najkasneje v 14 dneh od datuma žrebanja.

Člen št. 7 – prevzem glavne nagrade

Organizator bo v obvestilu navedel nadaljnje informacije o tem kje, kdaj in kako lahko zmagovalec prevzame nagrado. Nagrajenec je dolžan v roku 10 dni od prejema obvestila o glavni nagradi, predložiti veljaven oseben dokument (osebna izkaznica ali potni list) in sporočiti svojo davčno številko (predloži fotokopijo davčne številke in osebnega dokumenta). S tem se nagrajenec strinja, da bo prevzel nagrado.
Če zmagovalec ne posreduje organizatorju navedenih dokumentov in podatkov, ni upravičen zahtevati izročitve nagrade od organizatorja. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do zmagovalca na podlagi teh pravil. Zmagovalec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

Dolžnost obveznosti plačila vseh davkov in prispevkov gre v breme organizatorja. Organizator bo od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

Člen št. 8 – objava nagrajencev

Končni izid nagradne igre (glavni nagrajenci) bo objavljen na spletni strani organizatorja - www.branibor.com.
Nagrajenec se strinja s tem, da se njegovo ime, priimek objavijo na spletni strani organizatorja.

Člen št. 9 – ostali pogoji in določila

Zaposleni v podjetju Branibor d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, v nagradni igri ne smejo sodelovati. V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe, državljani Republike Slovenije. V nagradni igri ne smejo sodelovati mlajši od 14 let.

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak.

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer:
• vse prejete kupone hrani v označeni škatli na sedežu podjetja, do konca leta 2013;
• dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se hranijo v prostorih organizatorja nagradne igre tri (3) leta;
• dokumentacija v zvezi z nagrajencem (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi ter predpisi s področja varstva osebnih podatkov.
Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo komisijsko uniči v skladu z zakonodajo in s svojimi internimi akti.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki ne bodo posredovani neupravičeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni. Organizator bo uporabljal posredovane osebne podatke sodelujočih tudi za namene promocije podjetja Branibor d.o.o., v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (obveščanje o prireditvah in promocijskih aktivnostih v Branibor d.o.o.).

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre, skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Oseba lahko zaprosi za izbris osebnih podatkov preko elektronske pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo organizatorju na naslednji elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, je pristojna podati razlago 3-članska komisija organizatorja iz 6. točke pravil, ki skrbi tudi za izvedbo nagradne igre in nadzira njen potek. Njena razlaga je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 22.05.2013 in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na spletni strani organizatorja – www.branibor.com. Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti so pravila, objavljena na spletni strani www.branibor.com, prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki.

V primeru sporov, ki bi nastali v zvezi s to nagradno igro, je pristojno sodišče v Celju.

V Celju, dne 21.05.2013
Direktor Marjan Šeško

Pustite komentar

O nas

BraniborBranibor d.o.o.  je gostinsko podjetje s trinajstletno tradicijo na področju nudenja gostinskih storitev. Smo eno izmed najuspešnejših, s kar šestimi gostinskimi lokali pa tudi eno izmed največjih gostinskih podjetij v Celju in okolici.  več ...

Kontakt

Naši Lokali

Prijava na nagradno igro Parni Valjak